Nākotnes ciemam būs jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

LIFE GoodWater IP projektā  Jelgavas novada Nākotnes ciemā būvēs  jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekts nodrošinās līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanai un būvniecībai. Pašvaldība to uzskata par jaunas lappuses pāršķiršanu Glūdas pagasta Nākotnes ciema iedzīvotāju dzīves komforta uzlabošanā attiecībā gan uz smaku novēršanu, gan Auces upes ūdens piesārņojuma samazināšanu pašreizējo attīrīšanas iekārtu (NAI) apkārtnē.

Jaunās NAI, pamatojoties uz piegādātā dzeramā  ūdens un novadītā sadzīves notekūdeņu apjomu datiem, tiek plānotas ar jaudu 100 m3/diennaktī. Tās veidos divas BIO-50 tehnoloģiskās līnijas. Projekta ietvaros viena no projekta aktivitātēm ir arī NAI darbības prototipa izveide turpat Nākotnes ciemā, kas būs gluži kā dabaszinātņu “zaļā klase”, – lai ikvienam, kuru interesē šie tehnoloģiskie procesi, varētu demonstrēt, kā praksē darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un ko cilvēkiem savā rīcībā būtiski būtu jāievēro, lai saudzētu dabu.

Šogad plānota notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvprojekta izstrāde, konsultējoties ar tehnologiem un speciālistiem par efektīvākajiem un pareizākajiem risinājumiem, lai 2022. gadā jau varētu uzbūvēt jaunās iekārtas. Jelgavas novada pašvaldība šī gada budžetā projekta līdzfinansēšanai un ar projektēšanu saistītajām aktivitātēm paredzējusi finansējumu 20 180 eiro apjomā.

Tiesa gan, jāņem vērā, ka COVID pandēmijas dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas garā perioda dēļ tiek bremzēta arī Jelgavas novada jaunā teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas procedūra, kas līdz ar to apdraud NAI izbūvi atbilstoši laika grafikam projektā.

Jelgavas novada projekta realizēšanai kopējās projekta izmaksas ir 194 445 eiro, no kurām Eiropas komisijas LIFE piešķirtais finansējums ir 53 668 eiro, VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums – 120 595 eiro, savukārt pārējais – Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

Pašreizējās Nākotnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir būvētas 1980.gadā. Šo 40 gadu laikā iekārtām rekonstrukcija nav veikta, līdz ar to tās ir fiziski novecojušas, daļa – pat bojātas un tehnoloģiskie risinājumi vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Gadiem ilgie mēģinājumi risināt ar Nākotnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saistītās problēmas – mazināt nepatīkamo smaku un atbilstoši prasībām attīrīt Nākotnes ciema ieplūstošos notekūdeņus, lai neradītu piesārņojumu videi, līdz šim nav snieguši gaidīto rezultātu. Nākotnes ciema iedzīvotāju sūdzības attiecībā uz iepriekš minētajām problēmām, diemžēl ir pamatotas, tādēļ  pieņemts lēmums par jaunu – tehnoloģiski modernu un mūsdienīgu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi un veco iekārtu demontāžu, lai veicinātu ūdens kvalitātes uzlabošanos Auces upē un tajā pašā laikā sasniegtu citus projektā izvirzītos mērķus.

“Jāņem vērā, ka pašvaldības apsaimniekotajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās visus šos gadus pieņemti  attīrīšanai ne tikai ciema sadzīves notekūdeņi, bet papildus slogu rada arī notekūdeņi no rūpnieciskā uzņēmuma – SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums “Nākotne”. Starp Jelgavas novada pašvaldību, SIA “Jelgavas novada KU” un SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmumu “Nākotne” 2020. gada 17. augustā noslēgta trīspusēja vienošanās, ka pēc jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves šajās iekārtās tiks novadīti un attīrīti tikai Nākotnes ciema iedzīvotāju radītie sadzīves notekūdeņi. Savukārt gaļas pārstrādes uzņēmums savus ražošanas notekūdeņus attīrīs uzņēmuma esošajās attīrīšanas iekārtās atbilstoši normatīvajām prasībām” skaidro Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Pagājušā gada nogalē Jelgavas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) kā vadošo partneri Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansētam projektam “LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”. Jelgavas novada  pašvaldība ir viena no 19projekta LIFE GoodWater IP partneriem. Kopējās projekta izmaksas ir teju 14,5 miljoni eiro, projekta ieviešanas ilgums –  astoņi gadi – līdz 2027.gada nogalei un katram no 19 saistītajiem partneriem ir sava apņemšanās konkrēto aktivitāšu ieviešanā.

Foto: Edgars Pogožeļskis

Papildu informācijai:

Dace Kaņepone

Jelgavas novada pašvaldības

Komunikāciju departamenta vadītāja

Tālr. 63024934; 29431251

dace.kanepone@jelgavasnovads.lv

www.jelgavasnovads.lv