Mazupītē ierīko labās prakses demonstrāciju vietu ūdeņiem labvēlīgai saimniekošanai upju krastos

Mazupītē 3,5 km posmā šovasar uzsāks akmens krāvumu nojaukšanu, bebru aizsprostu izvākšanu, govju dzirdināšanas vietas un brasla izveidi un zivju nārsta vietu ierīkošanu katrā kilometrā. Iecerēts, ka darbi tiks pabeigti jau šoruden.

Ar svinīgu pasākumu 19. aprīlī plkst. 11.00 Skultes pagastā projekti tika nodoti būvuzņēmējiem, kas veiks iecerētos pasākumus.

LIFE GoodWater IP projekta demonstrācijas vietā plānots atjaunot valsts nozīmes ūdensnoteku Mazupīte aptuveni 3,5 km garumā hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai, veicot cilvēku veidoto akmens krāvumu nojaukšanu un pārbūvi,  pielūžņojuma, piesārņojuma ar atkritumiem,  bebru aizsprostu izvākšanu. Nozīmīgākie ūdensnotekā īstenojamie pasākumi ir  mākslīgu straujteču – zivju nārsta vietu izveide, liellopu ietekmes mazināšana (govju dzirdināšanas vietas un brasla izveide), piesērējuma izrakšana un sedimentācijas baseinu ierīkošana. Šie pasākumi uzlabots ekoloģisko kvalitāti un palielinās šī ūdensnotekas posma estētisko pievilcību.

Zivju migrācijas uzlabošanai ūdensnotekā samazinās akmeņu krāvuma augstumu un krāvuma lejtecē izveidos straujteci. Liellopu pārejas un dzirdināšanas vietās ūdensnotekas nogāzes un gultni  nostiprināts ar akmeņu un oļu bērumu, nodrošinot pietiekamu ūdens daudzumu liellopu dzirdināšanai. Lai veicinātu ūdens aerāciju ūdensnotekas gultnē visā ūdensnotekas garumā, izraktos akmeņus novietos atpakaļ gultnē.

Ievērojot pasūtītāja un vides ekspertu ieteikumu, projektā paredzēts maksimāli saglabāt ūdensnotekas gultni pastāvošajā stāvoklī. Rakšanas darbus veiks, ievērojot un saudzējot izveidojušos gultnes trasi, saglabājot nelielus līkumus un pretējā krasta nogāzi.

Ūdensnotekas gultnē katrā kilometrā paredzēts ierīkot vienu zivju nārsta vietu.

Ietekošos grāvjus rakšanas zonā pārtīrīs, pretējo Mazupītes krastu pie ietekošajiem grāvjiem un gultnes nostiprinās ar akmens šķembu bērumu. Ūdensnotekas labajā krastā visā garumā 10 m platā joslā paredzēta apauguma  novākšana, kreisajā krastā apauguma novākšana paredzēta tikai drenu kolektoru izteku aizsargjoslā (10 m) platumā.  Tiks atjaunotas 53 drenu iztekas, tās atrokot.

Kreisajā krastā augošos kokus saglabāsim, nodrošinot ūdensnotekas noēnošanu.

 Mazupītē plānots ierīkot 3 sedimentācijas baseinus, nodrošinot suspendēto daļiņu nosēšanos to gultnē.

Šo darbu rezultātā interesenti varēs apskatīt ilgtspējīgus risinājumus cilvēku radīto hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai uz ūdensnoteku un tās ihtiofaunu,. Būs arī uzlabota virszemes ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte un  izveidota labvēlīgāka vide zivju migrācijai un nārstam. Šo LIFE GoodWater IP projekta daļu īsteno Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi Edgara Griķīša vadībā, par īstenojamām iecerēm konsultē Kaspars Abersons no valsts zinātniskā institūta “BIOR” un Phd. Ainis Lagzdiņš no Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes.