Aicinām uz semināru par mākslīgo mitrāju ierīkošanu ūdeņu piesārņojuma mazināšanai

mākslīga mitrzeme

1.jūnijā plkst. 10.00 ikviens interesents ir aicināts uz semināru par mākslīgajiem mitrājiem ūdeņu piesārņojuma samazināšanai. Pasākumā var piedalīties Tīnūžu Tautas namā – “Kraujas” vai neklātienē. Lūdzam reģistrēties dalībai līdz 22. maijam šeit: https://zoom.us/meeting/register/tJcsfumuqzgtHdT-bnJpHB8at1SAWvmyFFY8 vai iesūtīt sev interesējošo jautājumu diskusijas sadaļai.

Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori – barības vielu ieplūde ūdeņos un dažādi hidromorfoloģiski pārveidojumi. Lielākoties barības vielas ūdeņos ieplūst ar nepietiekami attīrītiem notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības un mežu teritorijām. Tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Mājsaimniecības ir viens no cilvēku ietekmes veidiem, kas var samazināt virszemes ūdeņu kvalitāti, ja netiek ievēroti nepieciešamie vides aizsardzības pasākumi.

Latvijā 99% notekūdeņu tiek savākti un attīrīti atbilstoši Direktīvai par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (91/271/EEC)Tai pat laikā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) saskaras ar dažādām grūtībām sasniegt attīrīto notekūdeņu kvalitātes prasības.  Saskaņā ar Valsts vides dienesta informāciju raksturīgākās problēmas notekūdeņu attīrīšanas kontekstā ir tehnoloģiski novecojušas attīrīšanas iekārtas un speciālistu trūkums, kuri spētu uzturēt atbilstošu tehnoloģisko attīrīšanas iekārtu režīmu.

LIFE GoodWater IP eksperti uzsver, ka mākslīgo mitrāju ierīkošana ir salīdzinoši vienkāršs veids, kā palīdzēt uzlabot notekūdeņu attīrīšanu bez milzīgiem ieguldījumiem. Tie ir  piemēroti ierīkošanai mazajās attīrīšanas iekārtās.

Seminārā runāsim par to, kā mākslīgos mitrājus integrēt sadzīves notekūdeņu attīrīšanā un par tehnoloģiskām iespējām notekūdeņos esošā fosfora attīrīšanai mazajās un decentralizētajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Pasākumā par mākslīgo mitrāju iespējām samazināt organisko vielu koncentrācijas pēcattīrītajos notekūdeņos stāstīs ūdens nozares eksperte Linda Grinberga,  Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošā pētniece Kamila Gruškevica. Pasākuma noslēgumā dalībniekiem būs iespēja doties apskatīt Latvijas piemēru kā mākslīgie mitrāji veic ūdens attīrīšanas funkciju Tīnūžu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Lai ūdeņi rit!

Foto: Labākās prakstes piemērs “Mazcīrulīši,” Maija Fonteina, biedrība “Baltijas krasti”

Papildu informācija:

Margarita Apine

LIFE GoodWater IP Komunikācijas vadītāja

Pasaules Dabas Fonds

Elizabetes iela 8 – 4, Rīga, LV – 1010

www.goodwater.lv

+371 26463899

Ilze Kārkliņa

Projektu vadītāja

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija

Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046

ilze@lwwwwa.lv

+371  2 6486189