Aicinām uz semināru “Šķēršļu likvidēšana Latvijas upēs – pētījumi, secinājumi, risinājumi un iespējas”

LIFE GoodWater IP projekta partneri aicina pašvaldības, biedrības, iedzīvotāju rīcību grupas, upēm pieguļošo zemju, t. sk. būvju īpašniekus, un citus interesentus piedalīties informatīvajā seminārā 19, maijā Ropažos. Semināra mērķis ir pārrunāt situāciju, diskutēt par iespējām un risinājumiem dažādu fizisku šķēršļu likvidēšanai uz Latvijas ūdeņiem.

Latvijas upēs ir vairāk nekā 1200 cilvēku veidotu fizisku šķēršu, kas būtiski ietekmē ūdeņu ekoloģisko kvalitāti, tajā skaitā zivju migrācijas iespējas. Hidromorfoloģiskā slodze ir galvenais iemesls, kāpēc vairāk kā 65% Latvijas upju un ezeru ūdensobjektu nevar sasniegt labu ekoloģisko kvalitāti. HES un nozīmīgākie aizprosti rada būtisku slodzi uz 156 ūdensobjektiem. Izvērtējot Latvijas upes, ir identificēti 70 zivju migrācijas šķēršļi, kuru ietekmes samazināšana ļautu būtiski uzlabotu zivju faunas stāvokli Latvijas upēs.

Pasākuma notiek sadarbībā ar biedrību “Par Lielu Lielo Juglu” un Ropažu novada pašvaldību.

Mērķis: sekmēt diskusiju starp ūdens resursu izmantošanā un apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm par dažādu fizisku šķēršļu likvidēšanas vajadzībām, risinājumiem un iespējām.

Mērķa grupas: pašvaldības, biedrības, iedzīvotāju rīcību grupas, upēm pieguļošo zemju, tsk. būvju īpašnieki.

Semināru moderē: Jānis Šīre, LIFE GoodWater IP projekta vadītājs, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.


Dienaskārtība

10.30 – 11:00 Reģistrācija, kafija/ tēja

11.00 – 11.10 Semināra atklāšana V. Paulāne, Ropažu novada domes priekšsēdētāja

11.10 – 11.30 Video uzrunas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas par politiskiem mērķiem problēmas risināšanā

ESOŠĀ SITUĀCIJA ar dambjiem, aizsprostojumiem un citiem šķēršļiem Latvijas upēs

11.30 – 11.45 Stāvokļa un ietekmju novērtējums, L.Fībiga, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

11.45 – 12.10 Šķēršlu apzināšana un prioritizēšana pēc ietekmes uz zivju resursiem, K. Abersons, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

12.10 – 12.40 Diskusija par situācijas novērtējumu un ūdens politikas mērķiem (ministriju, pašvaldību un citu iesaistīto pušu redzējums)

12.40 – 13.00 Kafijas/ tējas pauze

IESPĒJAMIE RISINĀJUMI

13.00 – 13.15 Ieskats par iespējamiem risinājumiem un iespējamiem ieguvumiem: šķēršļu nojaukšana, šķēršļu ietekmes mazināšana, zivju ceļi, J. Šīre, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

13.15 – 13.45 Iespējamais Eiropas jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda un Zivju fonda atbalsts Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai, N.Riekstiņš, Zemkopības ministrija

13.45 – 14.00 Citi iespējamie finansēšanas avoti: Interreg, LIFE programmas, Apvārsnis, LVAF, Partnerības (lauku, piejūras), u.c. , K. Veidemane, Baltijas Vides Forums

14.00 – 14.15 Pašvaldību iespējas atbalstīt šķēršļu likvidēšanu, Latvijas pašvaldību savienība

14.15 – 14.45 Biedrības ‘Par Lielu Lielo Juglu’ aktivitātes un mērķi. J.Apsis, M.Vimba, A.Gulbis

15.00 – 17.00 Došanās uz Ropažu dambi un Ropažu HES/ neformālās diskusijas un tīklošanās Māra Oltes vadībā


Pasākums notiek 19.05.2023. plkst. 11.00 – 17.00 Ropažu Kultūras centrā, Sporta ielā 2/k2, Ropažos.

Aicinām reģistrēties semināram, aizpildot tiešsaistes formu līdz 15. maijam https://bit.ly/41TC1WS

Lai ūdeņi rit!

Precizētā darba kārtība atrodama šeit: