Tematiskās pakas vadītājs Ainis Lagzdiņš, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte.

Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma ar augu barības vielām samazināšanai no lauksaimniecības un mežu platībām (A1 un A2 aktivitātes).

A1 un A2 aktivitātes mērķis ir sagatavot pamatinformāciju, kura tiks izmantota turpmākajās projekta īstenošanas fāzēs, lai plānotu praktisku pasākumu ierīkošanu un samazinātu augu barības vielu zudumus un transportu no izkliedētā piesārņojuma avotiem lauksaimniecības un mežu platībās. Pamatojoties uz praktisko pasākumu ierīkošanas vietu izvēles un funkcionalitātes īpatnībām, pasākumus var iedalīt divās kategorijās – zaļā infrastruktūra (ZI) un videi draudzīgi meliorācijas sistēmu elementi (VDMSE).

ZI var tikt raksturota kā stratēģiski plānots pilnīgi vai daļēji dabisku teritoriju tīkls kombinācijā ar citiem vides objektiem, kas ir izveidots un tiek pārvaldīts, lai sniegtu plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu. VDMSE ir atsevišķi vai vairāki savstarpēji saistīti meliorācijas sistēmu elementi, kuri tiek projektēti, ierīkoti un apsaimniekoti, lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus dabisko ūdeņu pašattīrīšanās procesu norisei. Ūdens kvalitātes uzlabojumi tiek panākti, paildzinot ūdens uzturēšanās laiku lauksaimniecības un meža zemju meliorācijas sistēmās.

LIFE GoodWater IP projekta sākuma posmā tiks veikta augu barības vielu potenciālo piesārņojuma avotu noteikšana un novērtēšana lauksaimniecības (A1) un mežu (A2) platībās izvēlētajos riska ūdensobjektos. Potenciālie piesārņojuma avoti tiks noteikti, izmantojot ūdeņu kvalitātes un kvantitātes monitoringa aktivitātes, kā arī tematiski atbilstošo ģeotelpisko informāciju. Pēc potenciālo piesārņojuma avotu identificēšanas un novērtēšanas tiks sagatavotas praktiskas rekomendācijas un tehniskie risinājumi zaļās infrastruktūras ieviešanai un videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izbūvei un uzturēšanai lauksaimniecības un mežu platībās izvēlētajos riska ūdensobjektos.

Papildus tiks veikts zaļās infrastruktūras ieviešanas scenāriju ekonomisko aspektu un vides efektivitātes novērtējums piesārņojuma ar augu barības vielām samazināšanai no lauksaimnieciskās darbības ietekmētām platībām. Sagatavošanās aktivitāšu rezultāti (A1 un A2 aktivitātes) tiks izmantoti konkrētu īstenošanas aktivitāšu (C5 un C6 aktivitātes) plānošanas vajadzībām projekta turpmākajos realizācijas posmos, lai samazinātu augu barības vielu zudumus no lauksaimniecības un mežu platībām.