Tematiskās grupas vadītājs Didzis Ustups, BIOR

Upju hidromorfoloģiskie raksturlielumi ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka gan ūdensteču ekoloģisko kvalitāti, gan arī to zivju un citu ūdens organismu faunu. Attīstoties cilvēka saimnieciskajai darbībai, upes ir iztaisnotas un pārveidotas par ūdensnotekām, aizdambētas un uzpludinātas, lai izmantotu ūdens spēku un atvieglotu ūdens ieguvi, kā arī citādi pārveidotas. Mazo spēkstaciju un ūdensdzirnavu ekspluatācija vairumā gadījumu ir saistīta arī ar ūdensteču hidroloģiskā režīma izmainīšanu.

Lai samazinātu hidromorfoloģisko izmaiņu ietekmi projekta ietvaros ir īstenoti izpētes darbi, identificēti potenciāli lietderīgākie upē veicamie demonstrācijas pasākumi, kā arī uzsākta šo pasākumu īstenošana. Īstenojamie pasākumi ir vērsti gan uz dzīvotņu daudzveidības palielināšanu savulaik iztaisnotajās vai citādi pārveidotajās ūdenstecēs, gan uz zivju migrācijas iespēju atjaunošanu autoceļu šķērsojumu caurtekās un citos objektos.

Upju hidromorfoloģiskās kvalitātes izpētes darbi veikti 2020. un 2021. gadā, kad gandrīz visā to garumā nokartētas četras upes – Aģe, Mergupe, Auce un Zaņa, kā arī vairākas to pietekas. Mazāka mēroga izpētes darbi ir veikti arī projekta papildobjektos. Pēc tam, balstoties uz izpētes rezultātiem un sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm un sagatavoti saraksti, kuros identificēti potenciāli lietderīgākie katrā upē veicamie hidromorfoloģiskās kvalitātes uzlabošanas demonstrācijas pasākumi.

Pašlaik pilnībā ir īstenots ir tikai viens no demonstrācijas pasākumiem – videi draudzīgi ūdensnotekas “Mazupīte” uzturēšanas pasākumi. To ietvaros ne tikai veikta ūdensnotekas gultnes pārtīrīšana, bet arī īstenoti pasākumi (novākti cilvēka veidoti akmeņu krāvumi, izbūvēti sedimentācijas baseini, izbūvētas mākslīgas straujteces u.c.) šīs ūdensteces hidromorfoloģiskās un ekoloģiskās kvalitātes palielināšanai. Tuvākajā laikā līdzīgus darbus veiksim arī iztaisnotajā Aģes posmā. Noslēgumam tuvojas arī vairāku zivju migrācijas iespēju uzlabošanas pasākumu plānošana Mergupē, Zaubē un citās upēs, pēc zivju nārsta un ikru attīstības laika beigām ķersimies pie to īstenošanas.

Projektā esam veikuši arī nepieciešamos mērījumus un, izmantojot MesoHABSIM modeli, aprēķinājuši katrai no Aģē, Mergupē, Aucē un Zaņā esošajām mazajām HES nepieciešamo ekoloģisko caurplūdumu un sagatavojuši ieteikumus mazo HES videi draudzīgākai ekspluatācijai.


Dokumenti

Aģes upes un Mergupes izvērtējums

Auces un Zaņas upes izvērtējums