Tematiskās grupas vadītājs Didzis Ustups, BIOR

A5 aktivitātes mērķis ir sagatavot pasākumu plānu hidromorfoloģisko izmaiņu ietekmes samazināšanai, kas vēlāk tiks īstenots C9 aktivitātē.

Aktivitātei ir divas apakšaktivitātes: A5.1, kurā plānota projektā iekļauto upju apsekošana un pašreizējā stāvokļa novērtēšana un A5.2, kurā tiks sagatavoti risinājumi upju hidromorfoloģiskā stāvokļa uzlabošanai. Aktivitāte tiek īstenota četrās upēs, kuru kvalitāti ietekmē hidromorfoloģiskie pārveidojumi – Aģē, Mergupē, Aucē un Zaņā. Lai novērtētu esošo situāciju, ir paredzēts apsekot ne tikai lielāko katras upes gultnes daļu, bet arī to nozīmīgākās pietekas. Apsekošanu veiksim, izmantojot klasisko upju dzīvotņu apsekošanas metodi (RHS), kas papildināta ar Latvijai specifiskas informācijas (bebru aizsprostu augstums u.c.) ievākšanu. Risinājumi katras upes hidromorfoloģiskās kvalitātes uzlabošanai tiks balstīti uz upju izpētes rezultātiem.


Dokumenti

Aģes upes un Mergupes izvērtējums

Auces un Zaņas upes izvērtējums