Komunikācijas un informācijas izplatīšanas tematiskās grupas (E aktivitātes) vadītāja Margarita Apine, Pasaules Dabas Fonds

Projektā ir paredzētas trīs E aktivitātes.

E1 aktivitāte nodrošinās projekta redzamību un izplatīs projekta rezultātus un projektā gūto pieredzi. Mērķtiecīgas un koordinētas informācijas pamatā būs projekta mērķu sasniegšanai izstrādāta komunikācijas stratēģija un komunikācijas plāns. Kā komunikācijas kanālus izmantosim projekta mājaslapu, kā arī projekta un tā partneru sociālos tīklus, sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem un citas metodes.

E2 darbība koncentrēsies uz sabiedrības informētību un iesaistīšanos, kā arī rezultātu izplatīšanu par specifiskām projekta aktivitātēm un darbībām vietējā, reģionālā vai valsts līmenī.

E3 darbība būs vērsta uz pieredzes apmaiņu un sadarbības tīklu izveidi un uzturēšanu, tostarp ar LIFE un citiem projektiem, dalību tematiskos reģionālos un starptautiskos pasākumos, kā arī šādu pasākumu organizēšanu.