Tematiskās grupas vadītāja Kristīna Veidemane, Baltijas Vides Forums

Lai veicinātu labāku un ilgtspējīgāku ūdens resursu apsaimniekošanu, ļoti nozīmīgas ir mūsdienīgas zināšanas un izpratne par vides procesiem un cilvēka radītām ietekmēm uz ūdens ekosistēmām, kā arī atbilstošas prasmes un iemaņas videi draudzīgā ūdens saimniekošanā.

Projekta C14 aktivitāte mērķtiecīgi izveidos vienotu tiešsaistes platformu par ūdens resursiem un to apsaimniekošanu, kas dos iespēju projekta partneriem dalīties zināšanās un sniegt iespējas projekta mērķa grupām celt savu kvalifikāciju un prasmes. Kapacitātes palielināšanas tematiskie mācību kursi, lekcijas un semināri būs sistemātiski strukturēti atbilstoši projekta mērķa grupu vajadzībām – mežsaimniecības, lauksaimniecības, zivsaimniecības un notekūdeņu apsaimniekošanas nozarei.

Jaunās zināšanu platformas izveide dos iespēju arī plašākai sabiedrībai palielināt savu pratību un zinātību par cilvēku darbības tiešo un netiešo ietekmi uz upju un ezeru ūdens resursiem. Līdztekus citās projekta aktivitātēm ir paredzētas gan ieinteresēto pušu konsultācijas, gan dažādu auditoriju iesaiste diskusijās, pasākumos un dažādās darba grupās, lai veicinātu izpratni par ūdens resursu nozīmību ikviena dzīvē un sekmētu labāku šo resursu pārvaldību un apsaimniekošanu.