Tematiskās grupas vadītāja Iluta Dzene, Baltijas Krasti

Projekta ietvaros izveidotās notekūdeņu darba grupas fokuss ir vērsts uz jautājumiem, kas saistīti ar virszemes ūdens punktveida piesārņojumu – tā avotiem un ietekmi uz virszemes ūdeņiem Latvijā. Notekūdeņi ir viens no nozīmīgākajiem ūdeņu punktveida piesārņojuma avotiem, tāpēc to savākšanai un attīrīšanai ir milzīga ietekme uz vidi, cilvēku veselību un ekonomiku gan vietējā, gan pasaules līmenī.

Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu ietekmes uz vidi samazināšana un to ilgtspējības sasniegšana ekonomiskā, vides un sociālā ziņā ir viens no galvenajiem LIFE GoodWater IP projekta mērķiem. Vairāku projekta aktivitāšu fokuss ir vērsts tieši uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu un mazo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (saīsināti – NAI, ar uzstādīto jaudu mazāku par 5 m3 notekūdeņu dienā) darbības pārbaudi un analīzi. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt mazo NAI darbības novērtēšanu izvēlētajos demo objektos un apzināt to ietekmi uz konkrētiem ūdensobjektiem. Pēc tam sagatavosim ieteikumus mazo NAI radītā piesārņojuma samazināšanai un izstrādāsim secinājumus un iegūtos rezultātus integrēsim upju baseinu apsaimniekošanas plānos.

Ar notekūdeņu problemātiku saistītos jautājumus risināsim A un C bloka aktivitātēs, tāpat tiks nodrošināta sadarbība ar iedzīvotājiem un ieinteresēto trešo pušu pārstāvjiem  C14.5 un E bloka aktivitātēs, piemēram, izstrādājot tēmas notekūdeņu apsaimniekošanas apmācības programmai.

NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS STRATĒĢIJA UN AR TO SAISTĪTIE PAPILDU DOKUMENTI