Tematiskās grupas vadītāja Maija Fonteina, Baltijas Krasti

Projekta notekūdeņu darba grupas uzmanība ir vērsta uz jautājumiem, kas saistīti ar virszemes ūdens punktveida piesārņojumu – tā avotiem un ietekmi uz virszemes ūdeņiem Latvijā. Notekūdeņi ir viens no nozīmīgākajiem ūdeņu punktveida piesārņojuma avotiem, tāpēc to savākšanai un attīrīšanai ir milzīga ietekme uz vidi, cilvēku veselību un ekonomiku gan vietējā, gan pasaules līmenī.

Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu ietekmes uz vidi samazināšana un to ilgtspējības sasniegšana ekonomiskā, vides un sociālā ziņā ir viens no galvenajiem LIFE GoodWater IP projekta mērķiem. Vairāku projekta aktivitāšu fokuss ir vērsts tieši uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu un mazo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (saīsināti – NAI, ar uzstādīto jaudu mazāku par 5 m3 notekūdeņu dienā) darbības pārbaudi un analīzi.

Projekta pirmajā fāzē no 2019.g.-2021.g. veikta mazo NAI darbības novērtēšana, kanalizācijas notekūdeņu saimniecības infrastruktūras un notekūdeņu apsaimniekošanas izvērtējums izvēlētajos labās prakses demonstrācijas objektos Engures un Nākotnes ciemā. Ir apzinātas notekūdeņu apsaimniekošanas ietekmes Nākotnes ciemā uz  riska ūdensobjektu L117SP (Auces upe posmā no Rīgavas līdz ietekai Svētē), savukārt Engurē uz piekrastes riska ūdensobjektu CDE (Rīgas jūras līča rietumu piekraste). Projekta A3 aktivitāte “Sagatavošanās aktivitāte piesārņojuma samazināšanai no punktveida avotiem, iekļaujot kanalizācijas sistēmas” tuvojas sekmīgai noslēgšanai, ir sagatavoti ziņojumi par centralizēto un decentralizēto notekūdeņu sistēmu ietekmi Nākotnes ciemā, ir izstrādātas praktiskas rekomendācijas un priekšlikumi centralizēto un decentralizēto kanalizācijas sistēmu ietekmes rezultātā radīto risku mazināšanai Nākotnes ciemā. Ar ziņojumiem variet iepazīties zemāk esošajos failos. Tostarp esam veikuši padziļinātus pētījumus un secinājumu analīzi Engures ciema teritorijā, lai novērtētu esošo un veiktu nākotnes prognozi par decentralizēto sadzīves notekūdeņu piesārņojuma slodzi uz virszemes ūdensobjektiem un gruntsūdeņiem, kā arī izstrādājām praktiskus priekšlikumus decentralizēto kanalizācijas sistēmu piesārņojuma slodzes samazināšanai vides un riska ūdensobjekta CDE stāvokļa uzlabošanai Engures ciemā.

Iegūtos rezultātus integrēsim 4. perioda upju baseinu apsaimniekošanas plānos.

Balstoties uz izstrādātajiem pētījumiem un ziņojumiem,  2022. gadā esam uzsākuši C7 aktivitāti “Demonstrāciju un pilotaktivitātes punktveida piesārņojuma samazināšanai”, kurā plānota jauna NAI celtniecība Engures ciemā, savukārt Nākotnes ciemā plānota centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu rekonstrukcija un tehniskie uzlabojumi.

Ar Engures un Nākotnes esošo NAI vizuālo stāvokli var iepazīties zemāk esošajos attēlos.

Projekta A3 aktivitātē izstrādāts loģiskais risku modelēšanas rīks decentralizēto kanalizācijas sistēmu (saīsināti – DKS) potenciālās ietekmes apzināšanai un raksturošanai apdzīvotām vietās ar virs 50 DKS iekārtu īpatsvaru. Rīks balstīts ģeogrāfiskās informācijas sistēmās un sastāv no 2 līmeņiem. Pirmais līmenis veidots piemērojot pamata jeb obligātos ievades datus par DKS raksturojošajiem parametriem un to potenciālajām ietekmēm uz vidi/gruntsūdeņiem un virzsemes ūdens objektiem. Risku modelēšanas rīka otrais līmenis paredz piesaistīt pamatdatiem papildus fona datus (reljefa raksturlielumus, lokācijas augsnes dominējošās klases, meliorācijas sistēmu tīklojumu), lai padziļināti vērtētu potenciālās ietekmes uz vidi. Rīks kalpo kā atbalsta risinājums pašvaldībām pārvaldīt un reģistrēt DKS, kā arī attiecībā uz potenciālajiem riskiem iegūt nozares ekspertu izstrādātas rekomendācijas un rīcības risku radītās ietekmes novēršanai un mazināšanai.

Ieinteresētās pašvaldības aicinātas integrēt rīku ikdienas komunālo notekūdeņu apsaimniekošanā un pārvaldībā. Lai apgūtu loģiskā risku modelēšanas rīku DKS vides risku apzināšanai, sazināties ar biedrības “Baltijas krasti” rīka izstrādes projektu vadītāju Maiju Fonteinu Kazeku pa e-pastu maija.fonteina.kazeka@baltijaskrasti.lv.

Gan rīks, gan tam izstrādātās instrukcijas ir vērstas tā, lai gala lietotājs saņemtu ērtu un viegli uztveramu lietošanas pieredzi.

Ieskatu par risku modelēšanas rīku variet gūt zemāk pieejamā ziņojumā: DKS RISKU MODELĒŠANAS RĪKS LIETOTĀJU ROKASGRĀMATA.

Ar notekūdeņu problemātiku saistītos jautājumus LIFE GoodWater IP projektā turpināsim risināt A un C bloka aktivitātēs, tāpat tiks nodrošināta sadarbība ar iedzīvotājiem un ieinteresēto trešo pušu pārstāvjiem  C14.5 un E bloka aktivitātēs, piemēram, izstrādājot tēmas notekūdeņu apsaimniekošanas apmācības programmai.

NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS STRATĒĢIJA UN AR TO SAISTĪTIE PAPILDU DOKUMENTI:

SEMINĀRU MATERIĀLI:

SEMINĀRS VALSTS INSTITŪCIJĀM 16.11.2021.

PREZENTĀCIJAS:

SEMINĀRS IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM 16.11.2021.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=VM7MgL2f_g4

PREZENTĀCIJAS:

SEMINĀRS PAŠVALDĪBĀM 26.11.2021.

VIDEOhttps://youtu.be/uHUDuxu3ye8

SEMINĀRS ŪDENSSAIMNIECĪBĀM (TEHNOLOĢISKIE JAUTĀJUMI)

VIDEOhttps://www.youtube.com/watch?v=ULMDwulSzho

SEMINĀRS ŪDENSSAIMIECĪBĀM (STRATĒĢISKIE JAUTĀJUMI)

VIDEOhttps://www.youtube.com/watch?v=biHI4nzdED4

SEMINĀRS LAUKSAIMNIEKIEM UN VIŅU PĀRSTĀVĒTAJĀM ORGANIZĀCIJĀM 30.11.2021.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=vaqwGmEN1qE