Tematiskās grupas vadītāja Elīna Konstantinova, Baltijas Krasti

Projekta punktveida piesārņojuma tematiskās grupas uzmanība ir vērsta uz jautājumiem, kas saistīti ar virszemes ūdens punktveida piesārņojumu – tā avotiem un ietekmi uz virszemes ūdeņiem Latvijā. Viens no nozīmīgākajiem ūdeņu punktveida piesārņojuma avotiem ir sadzīves un ražošanas notekūdeņi, tādēļ to savākšanai un attīrīšanai ir liela ietekme uz vidi, cilvēku veselību un ekonomiku.

Notekūdeņu slodzes un ietekmes uz vidi samazināšana ir viens no LIFE GoodWater IP projekta mērķiem. Vairāku projekta aktivitāšu fokuss ir vērsts tieši uz notekūdeņu slodzes samazināšanu, gan no mazajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI), gan decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, gan akvakultūras uzņēmumu ražošanas ūdeņiem un notekūdeņu dūņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Projekta pirmajā fāzē no 2019.g.-2021.g. veikta mazo NAI darbības novērtēšana, kanalizācijas notekūdeņu saimniecības infrastruktūras un notekūdeņu apsaimniekošanas izvērtējums izvēlētajos labās prakses demonstrācijas objektos Engures un Nākotnes ciemā (Nākotnē riska ūdensobjektā L117SP (Auces upe posmā no Rīgavas līdz ietekai Svētē), savukārt Engurē uz piekrastes riska ūdensobjektu CDE (Rīgas jūras līča rietumu piekraste)). Projekta ievaros ir sagatavoti ziņojumi par centralizēto un decentralizēto notekūdeņu sistēmu ietekmi Nākotnes un Engures ciemā, ir izstrādātas praktiskas rekomendācijas un priekšlikumi centralizēto un decentralizēto kanalizācijas sistēmu ietekmes rezultātā radīto risku mazināšanai. Izstrādāti tehniskie projekti mazo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabojumiem Engurē, kā arī jaunu NAI būvniecībai Nākotnē.

Engures ciemā projekta otrās fāzes (2022.-2023.g.) ietvaros jau ieviesti uzlabojumi, izbūvēts jauns notekūdeņu pieņemšanas bloks, kas sastāv no mehāniskās priekšattīrīšanas kompleksa, kā arī šobrīd notiek dīzeļģeneratora uzstādīšana. Nākotnes ciemā paredzētas jaunas, modernas NAI ar zaļās infrastruktūras risinājumu – mākslīgo mitrāju bioloģisko notekūdeņu pēcattīrīšanai. Paredzēta arī zaļā klase, kas ietvertu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu prototipu izglītības un sabiedrības informēšanas mērķiem. Plānotos darbus paredzēts pabeigt 2025.gadā.

2023.gadā un 2024.gadā īpaša uzmanību tiek pievērsta decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) ietekmes mazināšanai, notika sabiedrības informēšanas kampaņa, kā arī darbs ar pašvaldībām. Līdz 2025. gadam plānots izstrādāt priekšlikumus likumdošanas izmaiņām un praktiskiem risinājumiem ietekmes mazināšanai. Projekta ietvaros izstrādāts loģiskais risku modelēšanas rīks decentralizēto kanalizācijas sistēmu potenciālās ietekmes apzināšanai un raksturošanai apdzīvotām vietās ar DKS īpatsvaru virs 50 procentiem. Rīks balstīts ģeogrāfiskās informācijas sistēmās un kalpo kā atbalsta risinājums pašvaldībām DKS sistēmu reģistrācijas un pārvaldes procesā. Rīks sniedz rekomendācijas un ieteikumus praktiskām rīcībām DKS radītās ietekmes novēršanai un mazināšanai.

Projekta pirmajā un otrajā fāzē izstrādāta Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija, kas ir nacionāla līmeņa stratēģisks plānošanas dokuments, kas apraksta un analizē situāciju sadzīves notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sektorā, kā arī identificē atbilstošus un iespējamus risinājumus un to izmaksas, nosaka rīcības, lai panāktu vienotu sektora turpmāko attīstību. Turpmāk projekts sekos līdzi un atbalstīs stratēģijas praktisko ieviešanu Latvijā.

Aktivitātes akvakultūras radītās slodzes samazināšanai ietvaros izstrādāts novērtējuma ziņojums akvakultūras radītai ietekmei uz virszemes ūdensobjektu kvalitāti un zivju resursiem, kā arī izstrādāti priekšlikumi negatīvās ietekmes samazināšanai. Turpmākajās projekta fāzēs turpināsim darbu pie priekšlikumu integrācijas likumdošanā un Upju baseinu apsaimniekošanas plānos.

Ar notekūdeņu problemātiku saistītos jautājumus LIFE GoodWater IP projektā turpināsim risināt projekta C bloka aktivitāšu ietvaros, tāpat veidosim sadarbību ar iedzīvotājiem un ieinteresēto trešo pušu pārstāvjiem C14 un E bloka aktivitātēs, piemēram, izstrādājot tēmas notekūdeņu apsaimniekošanas apmācības programmai, kā arī organizējot seminārus un pasākumus veltītus šai tēmai.

Buklets (links)

DKS risku modelēšanas rīks  (links)

PREZENTĀCIJAS: