Piešķirti četri LIFE GoodWater IP mazie granti

Ar LIFE GoodWater IP mazo grantu shēmas atbalstu pašlaik darbu uzsākuši divi projektu īstenotāji,  kas abi darbojas Pededzes upes baseinā. SIA FAPS kopā ar  apkārtējiem uzņēmējiiem un biedrībām uzsākušas darbus, lai Pededzes upes baseinā uzlabotu zivju un citu hidrobiontu dzīves apstākļus, samazinot biogēnu noplūdi no zivju audzētavas un bebru darbības, kā arī veicot upes pārveidojumus, plāno palielināt upes straujteču posmu funkcionalitāti. Alūksnes novada dome, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem un biedrībām, plāno nojaukt pussabrukušu tiltu un, izmantojot tilta konstrukcijās esošos materiālus, uzlabot lašveidīgo zivju nārsta vietas.

Patreiz notiek abu projektu darbību saskaņošana Valsts Vides dienestā, lai pārliecinātos, ka plānotie darbi sakrīt ar apkārtējās vides vajadzībām.

Pieņemti arī lēmumi par grantu piešķiršanu Siguldas un Balvu novada pašvaldībām projektu īstenošanai sadarbībā ar partneriem, pašlaik notiek līgumu slēgšana.

Viens no veiksmīgas ūdensobjektu tīrības nodrošināšanas priekšnoteikumiem ir cieša sadarbība starp ūdens sateces baseina vietējiem iedzīvotājiem. Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar partneriem izsludināja konkursu ideju atlasei LIFE GoodWater IP projektā. Pieteikties mazo grantu programmai tika aicināti iedzīvotāji, uzņēmēji, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas.

Projekta gaitā organizatori vēlas stiprināt sadarbību starp uzņēmējiem, lauksaimniekiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem, sniedzot mērķtiecīgu finansiālu atbalstu kopienām, kas savā pašvaldībā ir gatavi risināt ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem. Piedalīties grantu konkursā drīkst pretendenti no visas Latvijas teritorijas.

Kopējais šajā fāzē pieejamais grantu budžets bija 50 000 eiro, un viena projekta apjoms tika plānots no 800 līdz 8000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 100%.

Pieteikšanās notika divās kārtās – pirmajā  kārtā lūdzām iesniegt īsus idejas pieteikumus, aprakstot ideju, partnerību un paredzamo ieviešanas gaitu. Otrajā kārtā apstiprināto ideju autori rakstīja pilnu projekta pieteikumu, detalizēti aprakstot paredzamās darbības. Izvērtējot projektus, tika ņemta vērā ideju dažādība, atbalstot ne vairāk kā divus paredzamajās aktivitātēs līdzīgus projektus, lai parādītu pēc iespējas vairāk dažādas pieejas ūdeņu uzlabošanai.

Projektu ideju atlases kārtā tikai iesniegti 35 pieteikumi par kopējo summu 294287, 85 EUR. Vērtēšanas komisija dalībai otrajā  – granta projektu pilnā pieteikuma aizpildīšanai, izvirzīja sešas projektu idejas. Turpināt dalību grantu konkursā izvēlējās četri pretendenti. Šobrīd esam projektu apstiprināšanas un līgumu parakstīšanas procesā, lai pieteicēji varētu uzsākt paredzētās aktivitātes.

Nākošo grantu shēmas kārtu plānots izsludināt 2022. gada otrajā pusē, projektu realizācijai atvēlot līdz 50 000 eiro.

Foto: no Alūksnes novada domes arhīva

Plašāka informācija: Anita Dzelme, LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja, e-pasts: Anita.Dzelme@llkc.lv, tālrunis: 29736468