Ar LIFE GoodWater IP atbalstu nojauks aizsprostu Pededzes upē

aizsprosta nojaukšana

Alūksnes novada pašvaldība kopā ar pašvaldības aģentūru (PA) “ALJA” sākusi īstenot projektu “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, kas atbalstīts programmas LIFE GOODWATER IP projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”.

Projektā paredzēts atbrīvot Pededzes upes tecējumu, novācot aizsprostu un izņemot koku sanesumus, kas sakrājušies pirms vecā tilta balstiem un rada aizsprostu. Realizējot šo projektu, tiks atjaunots zivju migrācijas ceļš, atbrīvots upes tecējums ūdensceļu laivošanas tūrismam, atjaunotas un uzlabotas lašveidīgo zivju nārsta vietas, ko nelabvēlīgi ietekmējis izveidojies aizsprosts, atjaunotas straujteces dabīgai ūdens bagātināšanai ar skābekli, samazināts bioloģiskais piesārņojums un novērsta upes krasta erozija.

Projekta gaitā paredzēti arī divi jauniešu izglītošanas pasākumi. Pirmais no tiem, kas plānots 10. jūnijā, notiks pirms koka sanesumu un tilta konstrukciju novākšanas un būs veltīts tēmai “Mākslīgo un dabīgo aizsprostu ietekme uz ūdenstecēm”, savukārt otrs – pēc darbu pabeigšanas par tēmu “Upes straujteces un to nozīme upes ekosistēmā”. Abos pasākumos piedalīsies lektori Māris Lietuvietis, PA “ALJA” direktors, un ihtiologs Armands Roze, lašveidīgo zivju zivjaudzētavas SIA “FAPS” valdes priekšsēdētājs.

Jauniešu atlase notiks sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru.

Tāpat plānots organizēt pieredzes apmaiņas seminārus ieinteresētajām pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām un izvietot informatīvus stendus par realizēto projektu.

Par projekta noslēgts līgums ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. Projekta kopējais budžets ir 7629,65 EUR, kas pilnībā tiek segts no LIFE GoodWater IP projekta.

Projekta īstenošanas ilgums – 10 mēneši.