Gatavo promocijas darbu par LIFE GoodWater IP tematiku

LIFE GoodWater IP projekta partnera asociācijas “Baltijas krasti” vides eksperte Maija Fonteina – Kazeka izstrādā promocijas darbu “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas piemērošana un izmantošana virszemes ūdens ekosistēmu kvalitātes monitoringā.” Tas pirmo reizi tika prezentēts 2022. gada 3. februārī Latvijas Universitātes 80. zinātnes konferences apakšsekcijā “Latvijas klimats, virszemes un pazemes ūdeņi – mainība, tendences un ietekmes”. Darbs top Latvijas Universitātes, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātnes apakšnozarē “Dabas aizsardzība” un pilnībā vērsts uz LIFE GoodWater IP projekta D2 aktivitātes “Ekosistēmu pakalpojumu atjaunošanas monitorings” uzstādītajiem mērķiem un izvirzītajiem uzdevumiem.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt ekosistēmu pakalpojumu pieejas metodoloģiju virszemes ūdens ekoloģiskā stāvokļa novērtējumam un monitoringam. Metodoloģijas iestrādnes paredz ņemt vērā arī uz ekosistēmu radīto slodžu izvērtējumu ūdens objekta upju baseinu apgabala ietvaros,  skatīt korelāciju starp slodzēm un ekosistēmas un to sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pētījums tiks papildināt ar izvērtējumiem par to, vai ekosistēmu pakalpojumu monitorings būtu piemērojams virszemes ūdens ekosistēmu kvalitātes uzraudzībai un integrēšanai upju baseinu apsaimniekošanas plānos.

Kopumā[MF1]  pētījumā mērķa sasniegšanai ir izvirzīti 7 uzdevumi, šobrīd sadarbībā ar LIFE GoodWater IP projekta atbalstu aktīvi tiek veikti 4 no tiem:

  1. apkopot līdzšinējos pētījumus par virszemes ūdens ekosistēmu sniegto pakalpojumu apzināšanu un to sasaisti ar ūdens ekoloģisko, ķīmisko un fizikālo kvalitātes novērtējumu;
  2. identificēt virszemes ūdens objektu sniegtos ekosistēmu pakalpojumus, definēt to raksturojošos indikatorus un mērvienības;
  3. apzināt identificēto indikatoru novērtējumam nepieciešamo datu pieejamību, vajadzības gadījumā noteikt nepieciešamajiem datiem monitoringa plānu;
  4. piesaistīt katra attiecīgā indikatora jomas pārstāvēto ekspertu, veidojot starpdisciplināru ekspertu darba grupu indikatora mērvienību piemērošanai ekosistēmu pakalpojumu kvantificēšanā, izstrādāt ekosistēmu pakalpojumu raksturojošo indikatoru novērtējuma matricu un metodoloģiju vērtībās no 0-5 ballēm.

Izstrādāto metodoloģiju plānots pielietot LIFE GoodWater IP projekta demonstrācijas objektiem – Mergupei, Auces un Aģes upei un Saukas ezeram.

Ar pētījuma referāta tēzēm var iepazīties šeit:

https://bit.ly/3x3wfWe

Turpināsim informēt par pētījuma gaitu un iegūtajiem rezultātiem!