Īstenos infrastruktūras pasākumus Aģes un Toras upju stāvokļa uzlabošanai

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un LVMI Silava eksperti plāno darbus, lai uzsāktu demonstrāciju teritorijas ierīkošanu Aģes upes baseinā.

Aprīlī un maijā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un LVMI Silava eksperti uzsākuši sarunas,  lai apspriestu un vienotos par tuvākajā laikā plānoto darbu uzsākšanas gaitu Aģes upes baseinā un turpmākajos gados ierīkotu demonstrējumu teritoriju.

Aģes upes baseina platība sasniedz teju 215 kvadrātkilometrus. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka upes ūdens stāvoklis neatbilst augstai kvalitātei, piesārņojuma un citu apstākļu dēļ. LVM un LVMI Silava izvirzītie uzdevumi Eiropas Savienības integrētā LIFE programmas projekta “LIFE GoodWater IP” ietvaros ir samazināt piesārņojumu Aģes upē, ierīkojot zaļās un zilās infrastruktūras elementus Toras un Aģes upju krastos, kā arī iekārtot demonstrējumu teritoriju kurā varēs organizēt pasākumus sabiedrības informēšanai par ūdens kvalitātes uzlabošanas iespējām.

Viena no Toras upē identificētajām problēmām ir traucējumi upes tecējumam. Projekta ietvaros plānots izvākt sausās un nestabilās egles tiešā ūdensteces tuvumā un pašā upē, vienlaikus saglabājot lapu koku kritalas un to daļas, kas rada noēnojumu, kā arī saglabāt daļu kritalu pašā upes gultnē, ciktāl tas netraucē ūdens plūsmai.

Tāpat plānots dažādot upes aizsargjoslu, veicot darbus divu kilometru kopgarumā līdz 50 metru platā joslā abpus Torai. Plānā ietilpst koku sugu sastāva dažādošana, lai samazinātu egļu daudzumu un veicinātu lapu koku augšanu tiešā upes tuvumā,  tādā veidā upē nonākot nobirām, kas ir vērtīgas ūdens organismiem. Konkrētajā meža masīvā bebru darbība nodrošina nepieciešamo un papildinošo “dabas inženieru” funkcijas, nedominējot vidē un nenomācot citas funkcijas. Pašlaik objekta ziemeļu daļā jau sastopami bebru grauzumi, kas sekmē atvērumu veidošanos kokaudzēs, tādējādi dabiski veicinot lapu koku un lakstaugu dažādību.

Ūdens plūsmas ātruma samazināšanai upē ieplūstošajās esošajās meža meliorācijas sistēmās paredzēts izbūvēt videi draudzīgus meža meliorācijas sistēmu elementus – ar speciālu dīķi kombinētu dambi, kurā ievietotas pārplūdes caurules, kā arī šī upes baseina platībai atbilstošu sedimentācijas dīķi, kas veicinās tajā ieplūdušo nevēlamo daļiņu un organismu nosēšanos tā gultnē, tādējādi attīrot ūdeni. Apmeklētāju vajadzībām uz dambja tiks ierīkota arī kājāmgājēju laipa, kas ļaus vērot tuvumā ierīkotās konstrukcijas.

Abu upju teritorijās paredzēts izveidot izglītojošus maršrutus apmeklētājiem, veidojot parkveida struktūras koku sugu daudzveidības un zemsedzes veģetācijas veicināšanai, kombinējot tās ar kokaudzes dažādošanu un ierīkojot taku, lai atvieglotu apmeklētāju pārvietošanos mitrākajās vietās.

Demonstrējumu objekts atrodas ļoti tuvu plānotajai “Rail Baltic” trasei, tāpēc tiek domāts par to, kā projekta ietvaros mērīt dzelzceļa ietekmi uz upju stāvokli ilgtermiņā, tādā veidā iegūstot unikālus datus par salīdzinošu lielu atmežotu platību ietekmi uz ūdenstecēm un to ietekmju mazināšanas sekmēm.

Foto: Aģes upe, Toms Štāls, LVMI Silava