Kā saimniekot dabai īpaši svarīgās vietās?

Kas ir lielākais ezers Latvijā? Pēc izmēra Lubāns. Lubāns ir īpašs arī citu iemeslu dēļ – Lubāns un tam piegulošās teritorijas – „Lubāna mitrājs”- ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu lomu daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai.

Lubāns un tā tuvumā esošie zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, kā arī viena no piecām labākajām ligzdošanas vietām 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu sugām – mazajam ērglim, jūras ērglim, ziemeļu gulbim, griezei, ķikutam u.c. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no tām 185 šeit ligzdo.

Kā saimniekot šādā vietā? Kā līdzsvarot cilvēku un dabas intereses? Par šiem jautājumiem pieredzē dalījās LIFE GoodWater IP Ziemeļvalstu – Baltijas ekpspertu semināra dalībnieki 29. un 30. septembrī Lubānā.

Piedāvājam īsu fotoieskatu un visus semināra materiālus no Baltijas Vides Foruma rīkotā pasākuma. Foto: Ilze Priedniece (Latvijas Dabas Fonds) un Dace Strigune (Baltijas Vides Forums).

Lubāna ezers
Lubāna mitrāja putni
Lubāna mitrājs
Ūdens ceļu sistēmas pie Lubāna ezera
Baltijas Vides Foruma kolēģes Kristīna Veidemane un Anda Ruskule semināru uzsākot
Daļa dalībnieku seminārā piedalījās klātienē, citi pievienojās attālināti

Pilnīgi visiem interesentiem piedāvājam materiālus no semināra angļu valodā: