Kopā ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem uzlabo upes plūdumu Zaņā

21. jūlijā Zaņas upē Pampāļos nepilna kilometra garumā tikai veikti vērienīgi upes ekoloģiskā stāvokļa atjaunošanas un uzlabošanas darbi.

LIFE GoodWater partneri kopā ar A/S Pampāļi un vietējiem iedzīvotājiem projekta ietvaros organizēja talku, kurā upe tika attīrīta no atkritumiem, koku sagāzumiem un pat lielizmēra dzelzsbetona blokiem. Talkā iesaistījās vairāk kā 25 cilvēki, kopīgiem spēkiem izlasot stikla pudeles un sadzīves atkritumus, izrokot katlus, mucas un pat riepas, tādējādi attīrot upes gultni. Paralēli profesionālu zāģeru vadībā sagāztie koki tikai izvilkti un iznesti no upes ar rokām, lai atbrīvotu upes straumes tecējuma ceļu un novērstu nevēlamu sēru veidošanos un pastiprinātu krastu eroziju. Talkas izskaņā vērienīgs darbs tika veikts ar A/S Pampāļi nodrošināto tehniku, kas no krasta puses, neskarot upes gultni, izcēla trīs ievērojama izmēra dzelzsbetona blokus, kas nelabvēlīgi ietekmēja straumes tecējumu, vienlaikus apgrūtinot zivju migrāciju.

Pēc intensīviem darbiem gandrīz visas dienas garumā, upē jau bija manāma straumes atgriešanās. Uzlabojot upes dabisko tecējumu varam arī nodrošināt pareizu upes sedimentu aizskalošanos, vietām atklājot olīšus, kas, savukārt, ir daudzām zivju sugām nepieciešami apstākļi.

Talka Zaņas upē bija lielisks apliecinājums, cik nozīmīga ir vietējo iedzīvotāju un ieinteresēto personu iniciatīva, un kopā ar LIFE GoodWater projekta partneru atbalstu var tikt paveiktas lielas lietas.