LIFE GoodWater aizvadījis darbiem bagātu gadu

Pagājušajā gadā mūsu projektā paveiktā ir daudz – izpētītas projekta teritorijas, sagatavoti un tālākai virzībai nodoti vairāki nozīmīgi dokumenti, noorganizēti sabiedrības iesaistes pasākumi un pat viena starptautiska mēroga pieredzes apmaiņa.

2021.gadā LIFE GoodWater IP projektā veicām izpēti projekta teritorijās –  upēs (Aģē, Aucē, Mergupē, Slocenē, Zaņā un Ēdā) un 3 ezeros (Saukas ezerā, Lubāna ezerā, Papes ezerā), ievācot ūdens paraugus un pētot dažādus šķēršļus upēs, kas traucē to plūdumam.  Auci un Zaņu 2021.gada vasarā projekta eksperti nokartēja visā to garumā – kopā pa upi ir noieti 162,6 km, identificējot straujteces un dažādus šķēršļus. Izpētes darbu rezultāti sniegs nepieciešamo informāciju praktisko pasākumu ieviešanai.

2021.gadā ir izstrādāta un tālākai virzībai nodota Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija, lai visā valstī sakārtotu un  organizētu notekūdeņu dūņu savākšanu, pārstrādi un lietderīgu izmantošanu. Ieviešot šo stratēģiju, notekūdeņu dūņas kļūs par resursu nevis atkritumiem vai apdraudējumu videi.

2021.gada decembrī ir pabeigti upju baseinu apsaimniekošanas plāni visiem četriem upju baseinu apgabaliem (Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022.-2027.gadam, Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022.-2027.gadam, Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022.-2027.gadam, Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022.-2027.gadam). Plānos ir iekļauta informācija par ūdeņu kvalitāti, galvenajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem jeb pasākumiem Latvijas upēs un ezeros, kā arī piekrastes ūdeņos un pazemes ūdeņos. Prognozējam, ka 2022.gada sākumā plāni tiks apstiprināti.

 Lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par Latvijas ūdeņu stāvokli, kā arī iesaistītu cilvēkus pasākumos, kas saistīti ar ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, 2021.gadā organizējām  3 upju sakopšanas talkas Mergupē un 2 ainavu tūres – Līgatnes un Imulas upju krastos. Strādājot kopā ar pieredzes bagātiem ekspertiem vai dodoties pastaigā kompetentu gidu vadībā, pasākumu dalībnieki guva iespēju saskatīt dabā vairāk nekā to spētu pašu spēkiem, kas rada papildu izpratni un vēlmi saudzēt ūdeņus kā mūsu kopīgo resursu. Neraugoties uz COVID – 19, izdevās īstenot pat vienu staptautiskas pieredzes apmaiņas pasākumu par dabas un saimniecisko interešu līdzsvarošanu. Projektā arī tapusi filma par galvenajiem Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti ietekmējošajiem faktoriem. Filmas pirmizrāde notiks 19. februārī plkst. 18.30 Latvijas Televīzijas 1.kanālā raidījumā “Vides fakti.”