LIFE GoodWater IP pētnieki konferencē stāsta par izpētes pirmajiem rezultātiem

2021. gada 9. februārī LIFE GoodWater IP projekta pētnieki Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē stāstīja par projekta Life GoodWater IP pirmajiem rezultātiem pētījumiem Saukas ezerā.

Kopš 2020. gada Saukas ezerā ik mēnesi tiek veikta fitoplanktona un zooplanktona paraugu ievākšana, kā arī sezonāla bentisko bezmugurkaulnieku un zivju faunas izpēte, makrofītu veģetācijas izpēte veģetācijas sezonā un fizikālo un ķīmisko parametru novērojumi. Līdzīga veida pētījumi turpināsies arī visu 2021. gadu. Šo divu gadu laikā iegūtie dati tiks izmantoti ekosistēmas modeļa izveidei, lai izstrādātu vadlīnijas ezeru riska ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai.

Pētījumus veic Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētnieki sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru

Sākotnējie rezultāti liecina, ka neskatoties uz salīdzinoši lielo ezera dziļumu (vidējais dziļums ir 5,1 m, maksimālais dziļums sasniedz 9,5 m), skābekļa apstākļi ezerā ir labi. Ūdens caurredzamība veģetācijas sezonā variē no 2,0 līdz 2,3 m. Saukas ezera fitoplanktons raksturojams ar augstu bioloģisko daudzveidību, jo ezerā konstatēti gandrīz visi aļģu nodalījumi. Ezerā sastopamais sugu komplekss un  sugu sastāva sukcesionālā attīstība pēc pašreizējiem pētījumiem raksturīga labas  ekoloģiskās kvalitātes ūdenstilpēm. Līdz šim Saukas ezera paraugos konstatēti 50 zooplanktona taksoni. Zooplanktona taksonomisko struktūru galvenokārt veido planktoniskās formas, ar plašu sastopamību un torelanci pret vidi. 2020. gadā ezerā konstatēti 38 makrofītu (ūdensaugu) taksoni (vaskulārie augi, mieturaļģes, sūnas un pavedienveida zaļaļģes), no kuriem visbiežāk sastopamās sugas ir parastā niedre, vārpainā daudzlape, parastā avotsūna, strupā nitellīte un dzeltenā lēpe. Atsevišķās transektēs ūdensaugi sastopami līdz 3,2 m dziļumam, kas liecina par augstu/labu ekoloģisko kvalitāti. Augstākais makrozoobentosa taksonu skaits un blīvums konstatēts ezera litorālē līdz 2,5 m dziļumam, bet zemākais – ezera R daļā, kur dominē kūdras substrāts.

2020. gada kontrolzvejās Saukas ezerā tika konstatētas 16 zivju sugas: akmeņgrauzis, asaris, ausleja, grundulis, karpa, ķīsis, līdaka, līnis, plaudis, plicis, rauda, rudulis, sudrabkarūsa, spidiļķis, vīķe un zandarts. Skaitliski un pēc masas dominēja plauži, raudas, asari un pliči.

Informāciju sagatavoja Linda Uzule (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētniece)