LIFE GOODWATER IP publikācija starptautiskā recenzējamā žurnālā

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” sagatavojis publikāciju “Reaktīvā slāpekļa budžets meža zemēs un mitrājos Latvijā un Igaunijā” (A reactive nitrogen budget  for forest land and wetlands in Latvia and Estonia) kas publicēta starptautiskā recenzējamā žurnālā “Skandināviijas meža zinātnes žurnāls” (Scandinavian Journal of Forest Research).

Viena no nozīmīgākajām Latvijas virszemes ūdeņu kvalitātes problēmām ir to piesārņojums ar barības vielām, kas izraisa ūdeņu eitrofikāciju. Slāpeklis ir viens no galvenajiem biogēnajiem elementiem, kura koncentrācijas palielināšanās ūdens ekosistēmās šo procesu veicina. Kaut arī meža un mitrāju ekosistēmu relatīvais pienesums kopējā difūzā piesārņojuma apjomā ir neliels, tomēr, ņemot vērā to platību īpatsvaru reģionā (gandrīz 50% no Baltijas jūras  sateces baseina kopējās platības), to ieguldījums kopējā barības vielu eksportā var būt vērā ņemams. Interreg Igaunijas – Latvija programmas projekts “Integrētā slāpekļa pārvaldības sistēma Rīgas jūras līcī” Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga” apkopoja statistiku par slāpekļa plūsmām dažados sektoros, tai skaitā mežos un purvos. Iegūtie dati tiek izmantoti LIFE GOODWATER IP īstenošanā.

Zinātniskajā rakstā identificētas un datu pieejamības robežās kvantificētas galvenās reaktīvā slāpekļa plūsmas (gan ieejošās,  gan izejošās) meža un mitrāju ekosistēmās. Viena no galvenajām rekatīvā slāpekļa izejošām plūsmām no meža ekosistēmām ir reaktīvā slāpekļa iznese izskalošanās rezultātā, kas var tieši ietekmēt virszemes ūdens kvalitāti sateces baseinā. Kopumā secināts, ka meža un mitrāju ekosistēmas Latvijā ir nelielas reaktīvā slāpekļa krātuves – kopējā reaktīvā slāpekļa ienese ekosistēmā pārsniedz kopējo iznesi no ekosistēmas. Publikācijas dati būs noderīgi gan, veicot aprēķinus LIFE GOOSWATER IP ietvaros, gan arī pielietojami plašāk dažādos plānošanas procesos nacionālā un starptautiskā līmenī.

Publikācija skatāma šeit: https://doi.org/10.1080/02827581.2020.1825788] “Skandināvijas meža zinātnes žurnāls” ir starptautisks zinātnisks izdevums, kura mērķis ir publicēt augsta līmeņa rakstus saistībā ar pētījumiem meža nozarē. Tā redkolēģijā ir pārstāvji no zinātniskām institūcijām dažādās pasaules valstīs – Zviedrijā, Francijā, Norvēģijā, Dānijā, ASV, Kanādā, Somijā, Turcijā, Austrijā un citur, dodot iespēju pētījumu rezultātus izplātīt plašāk.