LIFE programmas jubilejas talkā ravē puķu sprigani

Šogad LIFE programma svin 30 gadu jubileju. Lai atzīmētu šo notikumu, abi Latvijas Integrētie projekti LIFE-IP LatViaNature un LIFEGoodWaterIP rīkoja invazīvās puķu spriganes (Impatiens glandulifera) ravēšanas talku dabas liegumā “Raunas Staburags”, ierobežojot invazīvā auga izplatību gar un ap Raunas upi.  Talkā piedalījās LIFE projektu īstenotāji, kopumā gandrīz 30 dalībnieku.

Raunas Staburags ir unikāls avotu veidots saldūdens kaļķiežu atsegums. Tā ir viena no nozīmīgākajām Eiropas Savienībā prioritāri aizsargājama biotopa “Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus” atradnēm valstī. Lai saglabātu dabas liegumā esošās dabas vērtības, būtiska ir invazīvo sugu izplatīšanās ierobežošana – invazīvās sugas ir atzītas par vienu no būtiskākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem pasaulē.

Latvijā puķu sprigane ir viena no invazīvajām svešzemju sugām ar augstu invāzijas potenciālu. Tā pielāgojas dažādiem vides apstākļiem, strauji aug un ātri vairojas – no viena auga var izdīgt līdz pat 2000 sēklu! Mežos puķu sprigaņu audzes noēno jaunos kokus un kavē meža atjaunošanos. Mitrās upju un ezeru piekrastēs puķu spriganes veido lielas un blīvas audzes, kur vairums vietējo augu iznīkst – tas ir liels apdraudējums augu un kukaiņu sugu daudzveidībai upju krastos.

Ravēšana ir viens no efektīvākajiem puķu spriganes izskaušanas veidiem – to var sākt no maija vidus. Svarīgi ir nepieļaut sēklu veidošanos (ap jūlija vidu) un izsēšanos. Invazīvo puķu sprigani var iznīcināt arī pļaujot vai nogriežot, pirms tā sāk ziedēt vai arī ziedēšanas sākumā. Izravētie vai nopļautie augi ir jāsavāc – ja tos atstāj, tiem veidojas gaisa saknes, kas saniedz zemi un augs turpina augt, ziedēt un veidot sēklas. Jāpārliecinās, lai izrautie augi aizietu bojā, tos var salikt plēves maisos vai slēgtās tvertnēs, kamēr tie sapūst.

Abos Integrētajos projektos būtiska aktivitāte ir brīvprātīgo dabas saglabāšanas pasākumi – talkas. Puķu spriganes ravēšanas talka norisinājās iniciatīvā “Daru labu dabai” sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu.

LIFE integrētie projekti Latvijā neformāli sadarbojas un atbalsta viens otru jau kopš otrā projekta uzsākšanas laika 2021. gadā. Projektiem ir daudz saskarsmes jomu.  Upju un to krastu sakopšana ir viena no tām, jo upes ir ne tikai Latvijas ainavas būtiska sastāvdaļa un rekreācijas vieta cilvēkiem, bet arī migrācijas koridors invazīvajām sugām. Tāpēc sadarbība upēs un pie tām ir būtiska abiem projektiem un ieguldījums Latvijas dabas saglabāšanā.