Mazo grantu konkursā saņemti astoņi ideju pieteikumi

Lai turpinātu uzlabot ūdensobjektu kvalitāti Latvijā,  SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar partneriem LIFE GOODWATER IP projektā aicināja iedzīvotājus, uzņēmējus, lauksaimniekus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas u.c. no 2022.gada 31.augusta līdz 30.septembrim pieteikties grantu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” II uzsaukuma pirmajam posmam, iesniedzot īsus idejas pieteikumus.

Uz granta konkursa II  uzsaukuma pirmo posmu kopumā pieteicās 8 pretendenti (no tiem 2, kas bija pieteikušies konkursa I uzsaukumā) par kopējo summu  49 335,80 EUR. Ideju pieteikumi ir par:

  • upes revitalizāciju, likvidējot koku sanesumus, ar mērķi uzlabot tās ekoloģisko kvalitāti, atbrīvojot lašveidīgo zivju migrācijas ceļu no sanesuma, tādējādi uzturot lašveidīgo zivju populāciju ne tikai upē, bet arī tās pietekās;
  • hlorellas kultivēšanai piemērota fotobioreaktora izveidi ar mērķi inovatīvā veidā, izmantojot mikroaļģu tehnoloģijas, būtiski paaugstināt dīķa ūdenī izšķīdušā skābekļa daudzumu un vienlaicīgi samazināt līdz minimumam ūdenī izšķīdušā slāpekļa, fosfora un ogļskābās gāzes koncentrāciju;
  • biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumiem ar mērķi izstrādāt instrukcijas biodīķu kvalitatīvai apsaimniekošanai (kontroles, monitoringa veikšana u.c.);
  • dīķa ūdens kvalitātes uzlabošanu bagātinot to ar skābekli, uzstādot peldošo strūklaku, tādejādi nodrošinot ūdens straujāku attīrīšanos no uzkrājušās ogļskābās gāzes;
  • sadzīves notekūdeņu piesārņojuma konstatācija, monitorings un novēršana pilsētas un tās novada lietusūdens novadgrāvjos ar mērķi veikt regulāri ūdens analīzes, ierobežot iespējamo piesārņojumu un ūdens ekosistēmas degradāciju Ventas upes baseinā. Kā nākotnes mērķis ir lietusūdens kanalizācijas novadgrāvjus veidot kā biofiltrācijas joslas vai veikt fitoremidāciju;
  • sedimenta slāņa mazināšana ar dabas spēku ūdenstecē pirms aizsprostiem ar mērķi palielināt ūdenskrātuves zivīm apdzīvojamās ūdens daļas ietilpību, izgatavot darboties spējīgu nogulšņu atsūkšanas ierīces prototipu un izvērtēt tās darbības efektivitāti, novērtēt upes gultnes stāvokļa izmaiņas u.c.;
  • ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanu, veicot niedru pļaušanu ar mērķi uzlabot ezera ekoloģisko kvalitāti, sekmēt bioloģiskās daudzveidības palielināšanos un nelabvēlīgas antropogēnas ietekmes samazināšanos ezerā, realizēt ideju niedru biomasas izmantošanai apzaļumošanā, lauksaimniecībā un suvenīru izgatavošanā u.c.;
  • infiltrācijas sistēmas izveidi pilsētā ar mērķi savākt spēcīgu lietavu un sniega kušanas rezultātā radītos lietus ūdeņus, lai mazinātu applūstošās teritorijas, un attīrīt no cietajām daļiņām u.c. piesārņojošām vielām pirms novades grāvī ar videi draudzīgām metodēm.

Komisija līdz š.g. 28.oktobrim izvērtēs pieteikumu atbilstību noteiktiem kritērijiem, galveno uzmanību pievēršot inovitātei un sadarbības grupas partneru sastāvam, kā arī projekta tēmas atbilstības piemērotībai konkursa prioritātēm, idejas pielietojuma pārneses potenciāla diapazonam un projekta kvalitātei. Pēc izvērtēšanas komisija uz II uzsaukuma 2.posmu izvirzīs pretendentus, kas vislabāk atbildīs projekta konkursam noteiktajiem kritērijiem.

Informāciju sagatavoja LLKC.