Mazupītes krastos ierīko labās prakses demonstrāciju vietu

Stāsts par Mazupīti un LIFE GoodWater IP sākās  2021. gadā, kad Jānis Šīre (LVĢMC), Ainis Lagzdiņš(LBTU), Edgars Griķītis (ZMNĪ) un Kaspars Abersons (BIOR) apbraukāja Latvijas laukus un saldūdeņu piekrastes, lai atrastu piemērotākās vietas  LIFE GoodWater IP labās prakses demonstrāciju vietu ierīkošanai. Kā viena no tādām tika izvēlēta Mazupīte Limbažu novadā.

Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi uzklausījuši LBTU – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte profesora Aiņa Lagzdiņa un Valsts zinātniskais institūts BIOR pētnieka Kaspara Abersona ieteikumus, kā uzlabot ūdens kvalitāti Mazupītē un darbus veikuši saskaņā ar pētnieku ieteikumiem.

Mazupītē 3,5 km posmā šovasar nojaukti akmeņu krāvumi, izvākti bebru aizsprosti, izveidota govju dzirdināšanas vieta un brasls. Katrā kilometrā ierīkota zivju nārsta vieta.

Mazupītē ierīkoti sedimentācijas baseini, nodrošinot suspendēto daļiņu nosēšanos gultnē. Ir veikti arī vēl citi darbi.

Šajā labās prakses demonstrāciju vietā interesenti varēs apskatīt ilgtspējīgus risinājumus cilvēku radīto hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai uz ūdensnoteku un tās ihtiofaunu. Būs arī uzlabota virszemes ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte un izveidota labvēlīgāka vide zivju migrācijai un nārstam. Šo LIFE GoodWater IP projekta daļu īsteno Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi Edgara Griķīša vadībā.

Vai viss ir izdevies – ūdens kvalitāte upītē uzlabojusies, tā kļuvusi labvēlīgāka zivju nārstam? Atbildes uz šo jautājumu nesīs laiks. Vispirms upītes un tās apkārtnes iemītniekiem ir jāpierod pie pārmaiņām.

Foto: Aija Bley