Mērķtiecīgs finanšu atbalsts palīdzēs mazināt ūdens piesārņojumu

Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, Baltijas Vides Forums un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar partneriem LIFE programmas projektā “GOODWATER IP” aicina iedzīvotājus, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas uz informatīvajiem semināriem “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai”.

Semināru mērķis – veicināt vietējo iniciatīvu grupu sadarbību un informēt par iespējām pieteikt savu ideju ilgtspējīgai ūdens objektu apsaimniekošanai, saņemot  mērķtiecīgu finansiālu atbalstu, lai savā pašvaldībā risinātu ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem (mazo grantu).

Semināri notiks ZOOM tiešsaistes platformā:

 5. martā – pasākums Lielupes upju baseina apgabalam,

Reģistrācija noslēgusies

 12. martā – pasākums Gaujas upju baseina apgabalam,

Reģistrācijas anketa (atvērta līdz 08.03.2021.): ŠEIT

19. martā – pasākums Ventas upju baseina apgabalam,

Reģistrācijas anketa (atvērta līdz 15.03.2021.): ŠEIT

26. martā – pasākums Daugavas upju baseina apgabalam

Reģistrācijas anketa (atvērta līdz 22.03.2021.): ŠEIT

Latvijas upju baseinu apgabalu karte ar riska ūdensobjektiem, LVĢMC 2020

Tikai 33% Latvijas upju un ezeru ir labā ekoloģiskā kvalitātē. Tas ir zemāks rādītājs nekā vidēji Eiropā, kur tas ir 40%. Vidēji labā ekoloģiskā kvalitātē ir 56%, bet sliktā 11% – mūsu virszemes ūdeņu. To var mainīt kopīgās aktivitātēs, kas ir ilgtspējīgākas nekā darbības, ko īsteno vienīgi pašvaldība vai valdība. Tādēļ gatavojamies grantu piešķiršanas uzsākšanai iniciatīvas grupām, kuras vēlas uzlabot vietējo ūdenstilpju stāvokli. Paredzams, ka grantu shēma stiprinās darbības un atbalstu vietējai infrastruktūrai un/vai iekārtām publiskajās un apdraudētajās ūdenstilpēs.”

Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri), un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli, 2020. gadā 19 organizācijas uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” . Projekts tiek īstenots ar ES vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Plašāka informācija par mērķtiecīgo finanšu atbalstu: Anita Dzelme, LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja, e-pasts: Anita.Dzelme@llkc.lv, tālrunis: 29736468.