Pabeigti Slocenes un Vašlejas atjaunošanas darbi

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Eiropas Savienības LIFE programmas integrētajā projektā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” pabeigusi  Slocenes un Vašlejas atjaunošanas būvdarbus hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai. Darbi notika, balstoties uz projekta partneru izpētes rezultātiem,  ieteikumiem un viedokļiem, kā arī vides ekspertu rekomendācijām.

Ūdens kvalitāte ūdensnotekās pirms to atjaunošanas uzsākšanas  tika raksturota kā ļoti slikta. Lai ūdens kvalitāte uzlabotos, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes(LBTU) eksperti rekomendēja izveidot mākslīgos mitrājus, kas nodrošinātu labvēlīgus apstākļus ūdens plūsmas ātruma samazināšanai un izkliedei mitrāju platībā, tādējādi stimulējot ūdens pašattīrīšanās procesu norisi, kas rada ūdens plūsmas transportēto suspendēto vielu izgulsnēšanos, slāpekļa un fosfora savienojumu pārveidošanos un uztveršanu bioloģiskajos, ķīmiskajos un fizikālajos procesos. Lai palielinātu ūdens kvalitātes uzlabošanas efektivitāti, LBTU eksperti ieteica veikt sedimentācijas baseinu izbūvi novadgrāvjos pirms to ieteces Slocenē.

 Īstenojot valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene un Vašleja atjaunošanas projektu hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai, ir ierīkoti videi draudzīgi meliorācijas sistēmu elementi – Vašlejā un Slocenē izbūvējot mākslīgo mitrāju ar niedru stādīšanu mitrāja seklūdens zonā,  Slocenē izbūvēta mākslīga straujtece 50 m garumā, gultni nostiprinot ar akmens krāvumiem no dažāda diametra akmeņiem. Izveidoti 5 sedimentācijas baseini novadgrāvjos pirms ieteces Slocenē.  Talkas veidā Slocenē sakārtots ( ar roku darbu izvāktas kritalas) ES aizsargājams tekošu saldūdeņu biotops 3260 “Upju straujteces un dabiski upju posmi”. Īstenojot LIFE projektu demonstrācijas vietā Slocene ir atjaunota  8,26 km garumā, lai nodrošinātu meliorācijas sistēmu darbību. Veikta apauguma novākšana, gultnes rakšana, izraktās grunts izlīdzināšana, pielūžņojuma, piesārņojuma,  bebru aizsprostu izvākšana, transporta būvju nojaukšana un sakārtošana u.c.  Atjaunotas 95 drenu iztekas, tās atrokot.

Pēc valsts nozīmes ūdensnoteku Slocene un Vašleja atjaunošanas ir uzlabojusies to ekoloģiskā kvalitāte un estētiskā pievilcība, kā arī samazinājusies cilvēku radīto hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekme uz  šīm ūdensnotekām ir atjaunota meliorācijas sistēmu darbība.