Piešķiram vēl divus mazos grantus

Vērtēšanas komisija, izvērtējot otrā posma pieteikumus, lēma atbalstīt divus projektus:

  1. “Pietēnupes caurtekas pārbūve”, kuru īstenos Biedrība “Par Lielu Lielo Juglu” kopā ar sadarbības partneriem;
  2. “Inovatīvas ūdens attīrīšanas metodes izmēģinājums piesārņojuma mazināšanai NAI”, kuru īstenos SIA “P-Agro Minerals” kopā ar sadarbības partneriem.

Ar Biedrību “Par Lielu Lielo Juglu” 29.septembrī noslēgts finansēšanas līgums par projekta īstenošanu un ir uzsākti darbi. Savukārt ar SIA “P-Agro Minerals” šobrīd notiek finansēšanas līguma saskaņošana. Grantu konkursa 4.kārtā apstiprināto projektu īstenošanai piešķirtā finansējuma apmērs ir 16 000 EUR.

Grantu konkursu uzsākām 2021.gadā un kopumā tika izsludinātas četras kārtas. Pretendenti savas idejas īstenošanai varēja pieteikties uz granta finansējumu no 800 EUR līdz pat 8000 EUR. Kopumā šajā grantu konkursā savas idejas ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai pieteica 52 pretendenti, no tiem 9 projekti tika apstiprināti, taču viens pretendents atteicās no tālākas dalības un finansēšanas līgums netika noslēgts. Līdz ar to grantu konkursa rezultātā 8 projekti, kuru realizēšanai piešķirtais finansējums ir 62 848,12 EUR no kopējā pieejamā finansējuma apmēra (70 000 EUR).